Krejt-kah-pak

Avokati i Popullit: Institucionet dështuan në trajtimin e rastit të dhunimit të 11-vjeçares

Shkelje të të drejtave të njeriut, e dështim të institucioneve kyçe, ka konstatuar Avokati i Popullit, në raportin për rastin e dhunimit të 11-vjeçares.

Aty sqarohet se si Prokuroria, Qendra për Punë Sociale, Policia e Mbrojtësit e viktimave, përkundër që ishin në dijeni, për rrezikun që i kanosej viktimës, ata nuk ndërmorën masat e nevojshme për ta mbrojtur atë.

Në raportin e këtij Institucioni, është konstatuar se ka pasur shkelje të të drejtave të fëmijëve, dhe dështim të institucioneve që kanë trajtuar rastin.

Aty thuhet, se përkundër që Prokuroria, Qendra për Punë Sociale, Policia e Mbrojtësit e viktimave, ishin në dijeni për rrezikun që i kanosej fëmija, sepse e njëjta e kishte paraqitur rastin në institucione, ata dështuan të ndërmerrnin masat e nevojshme për ta mbrojtur atë.

“Avokati i Popullit pas rishikimit të legjislacionit përkatës vendor dhe ndërkombëtar, të dokumentacionit të çështjes, të informatave dhe të të dhënave të paraqitura nga institucionet përkatëse, konstaton se në rastin konkret ka pasur shkelje të të drejtave dhe të lirive themelore të fëmijëve, përkatësisht shkelje të detyrimeve pozitive të shtetit për mbrojtjen e fëmijës nga keqtrajtimi dhe trajtimi jonjerëzor, sipas nenit 3 -Ndalimi i torturës, të KEDNJ –së, neneve 19 dhe 34 të KDF-së, nenin 56 të Konventës së Stambollit dhe neneve 5, 11.2. 15 (1.2) dhe 24 të LMF-së, meqë Prokuroria, Qendra për Punë Sociale, Policia dhe Mbrojtësi i Viktimave ishin në dijeni për rrezikun që i kanosej fëmijës dhe kishin dështuar t’i ndërmerrnin të gjitha masat e arsyeshme për ta mbrojtur atë” – thuhet në raport.

11-vjeçarja dyshohet se ishte viktimë e dhunimit dy herë brenda pak muajsh, nga 12 persona, por që të njëjtit u vunë në pranga, pas raportimit të dytë në gusht të vitit të kaluar.

Madje në njërën nga pikat, theksohet se Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, i janë dashur 68 ditë për ekzaminimin dhe tërheqjen e fotove- dëshmive të telefonit të viktimës, e 137 ditë, të bëjë ekzaminimin e ADN-së.

Aty përmendet edhe që Institutit të Mjekësisë Ligjore, i janë dashur rreth 90 ditë që ta dërgojë në prokurori raportin në formë fizike të ekzaminimit.

Pika 86
Në raportin 29 faqesh të Avokatit të Popullit, thuhet se përkundër që organet e hetuesisë ishin në dijeni për disa persona të dyshuar, ata nuk ndërmorën veprimet e duhura.

“Avokati i Popullit, në bazë të dokumentacionit të çështjes, vlerëson se organet e hetuesisë kishin qenë në dijeni për disa persona të dyshuar të përmendur nga fëmija viktimë, por nuk kishin ndërmarrë veprimet e duhura në pajtim me nenin 120 të KPP-së” – vazhdon raporti.

Në fund institucioni i Avokatit të Popullit, ka përgatitur edhe një varg rekomandimesh, për 8 institucionet kryesore për të mbrojtur viktimat.

Rekomandimi i parë, është për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në ndërmarrjen e masave për sigurimin e llogaridhënies për zyrtarët përgjegjës të përfshirë në këtë rast, për shkak të dështimit që t’i përmbushin detyrimet ligjore.

Në shkurt të këtij viti, Gjykata në Prishtinë shpalli aktgjykim dënues prej 40 vitesh burgim, ndaj 4 të akuzuarve, për dhunimin e 11-vjeçares, në gusht të 2022./Dukagjini