Për ne

Grazeta është gazetë feministe në gjuhën shqipe. Përmes Grazetës ne po fillojmë një platformë online që promovon dhe inkurajon mendim kritik dhe përgjigje feministe ndaj temave kryesore politike, ekonomike, sociale dhe kulturore, në mënyrë që të zhvendoset fokusi i debatit drejt çështjeve të grave, për të sfiduar diskursin seksist dhe për të promovuar vlerat e barazisë.

Grazeta është projekt i organizatës SOCIAL LAB.

Ti mund të shkruash për Grazetën

Grazeta mirëpret opinionet tuaja të cilat do të botohen në rubrikën Vox.

Opinionet mund t’i dërgoni në: info@grazeta.com

Opinionet duhet të shtjellojnë çështje që ndërlidhen me gruan dhe feminizmin dhe të mos jenë më të shkurtra se 600 fjalë dhe më të gjata se 800 fjalë.

Brenda tri ditëve të punës do të lajmërohen autorët e opinioneve të cilat redaksia vendos t’i botojë.

Opinionet të cilat i takojnë njërës nga këto kategori nuk do të shqyrtohen fare nga redaksia:

  • Seksizëm
  • Racizëm
  • Homofobi
  • Transfobi
  • Fashizëm
  • Gjuhë e urrejtjes

Na shkruaj!

Ky projekt u mundësua nga: